Vedtekter for Berg småbåtlag

Vedtatt av årsmøtet 25.04.2018


§ 1

a)      Lagets navn er Berg Småbåtlag.  Lagets formål er å skaffe Berg godsmåbåthavn

 

§2

a)      Laget ledes av et styre som består av 5 medlemmer.
Formann, varaformann og 3 styremedlemmer.
Sekretær fungerer som varaformann. Disse skal velges slik at det gir en jevnlig fordeling av lagets område. Kasserer velges innen og av styret. 

     

b)       Under styret sorterer valgte komiteer.

 

§ 3

a)      Styret besørger alle løpende forretninger, ivaretar lagets økonomi, sammenkaller til møter og fremlegger for det ordinære årsmøte beretninger om lagets drift, samt revidert regnskap for det forløpne år.  Det behandler alle saker som foreslås av medlemmene og som ønskes forelagt årsmøtet.

b)       Slike forslag må være innkommet til styret innen rimelig tid før årsmøtet skal avholdes.

c)      Styremøter holdes så ofte styret finner det påkrevet. Til disse møter kan valgte komiteer innkalles, dog uten stemmerett. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.  I tilfelle stemmelikhet, gjør den fungerende formanns stemme utslaget.

 

§ 4

a)     Det ordinære årsmøte avholdes hvert år innen 31. mars, og sammenkalles av styret. I innkallingen meddeles hvilke saker som skal behandles.

b)       Årsmøtet behandler:

1.       Årsberetning

2.       Revidert regnskap

3.       Budsjett for inneværende år

4.       Innkommende saker til årsmøte.

c)      Valg av formann for 1 år av gangen. Styremedlemmer velges under ett for 2 år av gangen.  Samtlige kan motta gjenvalg, men har rett til å nekte gjenvalg for like lang tid som de har fungert i styret.

d)      Valg av (to) 2 varamenn til styret og 2 revisorer.

e)       Valgkomité på 3 medlemmer.

f)       Fastsettelse av kontingentens størrelse.

g)     Årsmøtets beslutning fattes med simpelt stemmeflertall. I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

h)       Forslag om lovendring må ha 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet.

i)       Tillitsverv kan ved valg gis alle medlemmer

   

§5

a)       Såfremt et medlem ikke har betalt medlemskontingent eller årsleie for siste år, kan årsmøte etter foregående varsel fra styret ekskludere vedkommende medlem.

 

§ 6

a)       Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig. Eller når minst halvparten av medlemmene skriftlig krever det. Denne innkallelsen skal skje med minst 8 dagers varsel, og samtidig angis de saker som skal behandles.

 

§ 7

a)       Nye medlemmer opptas ved henvendelse til formann.

b)       Utmeldelse av laget må stiles til styret.

 

§ 8 

a)       Medlemmer som ikke retter seg etter lagets lover og reglement, kan av årsmøtet ekskluderes.  Denne avgjørelsen kan av vedkommende innankes for neste årsmøte som tar den endelige avgjørelsen.  Et medlem er i denne perioden ekskludert. Et medlem som ekskluderes mister samtidig retten til båtplasser, avlastningsbrygge m.v. som laget disponerer.

 

§ 9

a)       Beslutning om lagets oppløsning kan kun fattes med minst 2/3 flertall, på et ordinært årsmøte når minst ¼ av medlemmene er tilstede.  Ved votering herom i årsmøte, kan medlemmer som er forhindret fra å møte, avgi skriftlig votering til styret.

 

§ 10   Marinaanlegget

 

1.

a)   Styret fordeler leierett og båtplass i anlegget.

b)   Innløsning av innskudd for båtplass vil skje ut fra fastsatt pris for den enkelte båtplass når ny utleie har funnet sted. Leier av båtplass er økonomisk ansvarlig for plassen til ny leietaker er på plass. Med dette menes årsleie og kontingent. Det kan gis adgang til fritt salg fra leier når etterspørselen er liten.  Salget må godkjennes av styret.

c)   Ved salg av båtplass skal plassen tilbys til de som skriftlig har meldt interesse til styret. Også medlemmer som har båtplass men som ønsker annen båtplass, skal melde interesse skriftlig. Tildeling etter ansiennitet først blant båtplasseiere, videre etter når interessen er meldt. For å søke båtplass må man være medlem i småbåtlaget.

d)   Ved manglende betaling av leie kan styret vedta at båtplassen sies opp og avregnes mot tilgodehavende på innskudd.

e)   Alle båtplasseiere har plikt til å delta med minst 5 dugnadstimer pr. år. Ikke oppfylte dugnadstimer blir fakturert med kr. 200.- pr. time. Dugnaden kan utføres av stedfortreder.

2.

 

a)   Styret kan omdirigere båter under spesielle forhold.   Dersom en båteier ikke etterkommer anvisninger og pålegg gitt av styret innen rimelig tid, har styret rett til å ordne opp i uregelmessigheten på båteiers kostnad.

 

b)   Fremleie av båtplass kan finne sted. Styret skal informeres.
Ved fremleie skal ikke leiepris overstige årsleie.
Styret disponerer alle ubenyttede båtplasser. Disse leies ut via styret.

      Styret avtaler med båtplasseierne.
Inntektene av denne type utleie går til fellesskapet

 

3.        

a)   Som standard fortøyning av båtene brukes tau av god kvalitet og med bruddstyrke tilpasset båtens størrelse og vekt. Fortøyningstauet skal være av en type som tåler sollys (uv-stabilisert).

Det skal fortøyes stramt i båsen, og det skal brukes gummidempere på alle fortøyningene.

Alle fortøyninger som er festet i anleggets pullerter skal være spleiset med lykke som tres gjennom og over/rundt.

Det skal ikke brukes kause og sjakkel annet enn i øyebolter i front.

Når båten tas på land eller flyttes, skal fortøyninger sjakles løs og følge med båten.

     

Se bilder av riktig bruk av fortøyninger på servicebygget samt på hjemmesiden.

 

4.

a)  Gangvei, brygge og utliggere skal holdes ryddig, fri for prammer, fiskeutstyr, osv.

b)  Sløying av fisk skal ikke forekomme i marinaen.

c)   Etterstreb å holde marinaen fri for forurensing og forsøpling, (diesel, oljesøl og lignende).

     
 

Nyeste kommentarer

29.08 | 09:07

Takk for 4 uker Marinaen, det hjalp meg ut av en vanskelig situasjonen!
Og all honnør for en informativ og ryddig hjemmeside

15.07 | 00:25

Takk for trivelige døgn i havna. LG9339 Råsa m/manskap

14.07 | 06:19

We are happy to announce our new "Performance Based SEO Program". We will only charge you when we will get real results for you in search engines. If you don't rank, you don't pay. Please reply to get more details.

01.04 | 10:05

webkamera er best..I drift før påske!